Avís legal

Destilerías Bonet S.A
C. Del Mall, 65 Apartat de Correus 96
17220 – Sant Feliu de Guíxols (Girona – Espanya)
Tel. 972 320 227
NIF: A-17001124

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web https://www.bonet.es (d’ara en endavant el “lloc”), pàgina web propietat de Bonet, sota la denominació Bonet (des d’ara “Empresa “), degudament registrada.

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.

1.3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2. Propietat del web.

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l’informem que aquest lloc web https://www.bonet.es és propietat de Bonet amb NIF número A-17001124 sota la denominació comercial Bonet, degudament registrada.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Del Mall, 65 Apartat de Correus 96 · 17220 – Sant Feliu de Guíxols (Girona)

2.3. Pot contactar amb Bonet al número de telèfon 972 320 227 o a l’adreça de correu electrònic shop@bonet.es

2.4. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb Bonet es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física indicada o per correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui en poder seu o li sigui facilitada al respecte.

3. Funcionamient del lloc.

3.1. Bonet es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Bonet es reserva el dret d’actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació.

3.3. Així mateix Bonet es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. Bonet tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per Bonet serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant de Bonet i a tercers per l’incompliment del que aquí s’estableix.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic ia les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que la direcció IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l’accés als serveis de Bonet no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per Bonet, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per Bonet per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Bonet posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i / o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de Bonet i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Bonet, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de Bonet per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Bonet informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Bonet és responsable del fitxer.

7.2. Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure a la pàgina, l’usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlids, dades que permeten la prestació del servei per part de Bonet i la correcta identificació de l’usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Bonet pugui tenir a la seva pàgina web.

7.3. L’usuari i titular de les dades queda informat, i dona el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Bonet, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l’usuari sobre els productes oferts.

7.4. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.bonet.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Bonet, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Bonet oa tercers.

7.5. L’acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l’usuari del seu consentiment exprés perquè Bonet pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Bonet a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic shop@bonet.es, manifestant la seva voluntat.

7.6. Bonet es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.7. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant shop@bonet.es o en C. Del Mall, 65 Apartat de Correus 96 · 17220 – Sant Feliu de Guíxols (Girona).

8. Política de l’ús de Cookies.

8.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ( “xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tenen la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Bonet per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent sense limitació , la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

9.3. Bonet no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

9.4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context …), Bonet es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

10. Exclusió de garanties i responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que Bonet atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. Bonet no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. Bonet tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. Bonet no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Bonet realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Bonet no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. Bonet no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals ( “Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Bonet, en aquests casos Bonet no es farà responsable dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a Bonet de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. Bonet ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12. Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

12.1. Bonet reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i jurisdicció.

13.1. Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, Bonet i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de xx, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

13.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre Bonet i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Bonet està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. Bonet es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

POLÍTICA DE COOKIES

Bonet informa sobre l’ús de les cookies a les seves pàgines web.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se d’cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Cookies utilitzades al web

A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de Bonet utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 cookies d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Mitjançant l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una cookie de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona consentiment davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa.

Acceptació de la Política de cookies

Es mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de Bonet i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís cap a cookies en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de bonet.es o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa diferent, la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

Abrir chat